De Zorg
 
Op onze school wordt gewerkt met de 1-Zorgroute. Dit betekent dat de hulp zoveel mogelijk gerealiseerd wordt binnen de groep. We werken handelingsgericht en het uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de leerling. Voor verdere uitleg, zie overige weetjes (link).
De leerlingenzorg is onder te verdelen in 4 niveaus:
 
  • Goed onderwijs in de groepAlle leerlingen krijgen onderwijs zoals beschreven in het schoolplan en de daarbinnen uitgewerkte leerlijnen. 
  • Intensivering van goed onderwijs in de groepDe leerkracht zoekt, samen met de intern begeleider, naar mogelijkheden om leerlingen, die dat nodig hebben, intensiever te onderwijzen en begeleiden.
  • Intensivering van goed onderwijs buiten de groepDe leerlingen worden door de intern begeleider of de leerkracht geobserveerd of onderzocht. Op grond hiervan worden extra handelingen verricht naar aanleiding van de onderwijsbehoeften van het kind.
  • Speciale zorg na een extern onderzoekAls de school niet kan beantwoorden aan de onderwijsbehoeften van het kind, wordt de hulp van specialisten ingeroepen. Naar aanleiding van de bevindingen stelt de leerkracht in samenwerking met die specialist en de intern begeleider een handelingsplan op.
 
We werken hierbij met:
 
  • GroepsoverzichtenDe leerkracht verzamelt hierin de gegevens van alle leerlingen in de groep. Dit kan via methodegebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen, observaties en screeningslijsten.
  • GroepsplannenEen groepsplan omschrijft het leerstofaanbod over een bepaalde periode en richt zich op alle leerlingen van de groep, waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande niveaus. De groepsplannen worden aan het eind van de periode geëvalueerd.
  • Individuele handelingsplannenSoms kan het schrijven van een individueel handelingsplan voor en kind nog noodzakelijk zijn. We denken hierbij aan kinderen met dyslexie of met een ‘rugzakje’.
  • Groepsbesprekingen - Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking, waarbij de leerkracht en de intern begeleider aanwezig zijn. de afgelopen periode wordt geëvalueerd en er worden afspraken gemaakt voor de komende periode, die weer beschreven worden in een groepsplan.
  • LeerlingbesprekingenAls tijdens de groepsbesprekingen blijkt, dat er vragen of problemen blijven bestaan betreffende een leerling, kan besloten worden tot een leerlingbespreking. De leerling wordt dan besproken in het team om tot oplossingen te kunnen komen.
 
De leerkrachten maken vier keer per jaar een groepsoverzicht en hieraan gekoppeld de groepsplannen om het lees-, reken-, begrijpend lezen en spellingsonderwijs vorm te geven. In de toekomst wordt dit aangevuld met taal en de sociaal/emotionele vorming.
 
Voor meer informatie verwijzen we naar het Schoolplan en het Zorgprofiel van onze school. Deze liggen ter inzage op school.
 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.