Groep 3
 
Algemeen
De kinderen zitten in een combinatiegroep 3/4 en krijgen op maandag ,dinsdag en vrijdagochtend les van juf Lita. Op woensdag en donderdag krijgen zij les van juf Ina Molenkamp.
Groep 4 gaat op vrijdagmiddag naar juf Aldi Bouwmeester.
 
Het leren in groep 3
De vakken taal, lezen, rekenen en schrijven staan centraal in groep 3. Deze vakken komen dagelijks aan de orde. De basisvaardigheden worden op verschillende manieren aangeboden; aan de groep als geheel, in kleine groepjes en in verschillende hoeken door middel van het kiesbord.
 
Voor het taal en leesonderwijs gebruiken we de methode Veilig leren lezen. Voor meer uitleg, zie overige weetjes.
 
Vanaf januari  wordt er aan tutorlezen gedaan. De kinderen krijgen een leerling uit groep 7 of 8 toegewezen en samen wordt er uit boeken gelezen.
 
Schrijven
We gebruiken voor het schrijfonderwijs de methode Pennenstreken.
Deze methode sluit aan bij Veilig leren lezen. De kinderen leren de letters schrijven die ze in de leesles hebben geleerd. De schrijfletters worden eerst als losse letters aangeboden. Pas wanneer de kinderen de schrijfletters als losse letters hebben geleerd, komen geleidelijk de verbindingen tussen de letters aan de orde.
 
Wereld in getallen
De methode bevat per leerjaar lesstof voor 36 weken. De leerstof is opgedeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Zie verdere uitleg bij overige weetje (link).
 
Overige vakken
 • Natuur en techniek
 • Verkeer
 • Handvaardigheid en tekenen
 • Muziek, dans en drama
 • Bewegingsonderwijs
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 
Daarnaast zijn er een aantal thema’s die jaarlijks terugkomen, zoals: de kinderboekenweek, excursies en projectweken.
 
Toetsen
De ontwikkeling van de kinderen wordt o.a. gevolgd door het afnemen van methodegebonden toetsen en Cito-toetsen. We nemen in januari en juni de volgende Cito-toetsen af.
 
 • Drie minuten toets (leestoets)
 • AVI (leestoets)
 • Rekenen en wiskunde
 • Spelling
 • Woordenschat
 • Luisteren

Copyright © 2016. All Rights Reserved.