Gebruikte methoden vanaf
groep 3

 

Taal en lezen in groep 3

Voor het taal/leesonderwijs gebruiken we de methode Veilig leren lezen -Kim versie.

Veilig leren lezen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Technisch lezen
  • Spellen
  • Begrijpend lezen
  • Functioneel schrijven
  • Spreken en luisteren
  • Boekoriëntatie en verhaalbegrip
  • Woordenschat

 

Veilig leren lezen bestaat uit 12 kernen. In de kernen 1 t/m 6 leren de kinderen alle letters en wordt de elementaire leeshandeling aangeleerd. Ook leren de kinderen het correct kunnen schrijven van eenvoudige klankzuivere woorden.

In de kernen 7 t/m 12 wordt de leesvaardigheid verder geautomatiseerd en uitgebouwd naar moeilijkere en langere woorden.

Ons doel is om kinderen halverwege groep 3 op minimaal M3(midden groep 3) niveau te laten lezen en aan het eind van groep 3 op minimaal het leesniveau E3(eind groep 3).

Veilig leren lezen houdt rekening met de verschillen tussen kinderen:
Naast het basisprogramma is er ook materiaal voor kinderen met een trage leesontwikkeling
en verrijkingsmateriaal voor kinderen met een snelle leesontwikkeling.

Om de leesontwikkeling zo goed mogelijk te volgen nemen we na elke kern een toets af.

 

Op de site van Veilig leren lezen vindt u per periode uitleg over wat uw kind leert en hoe u dit met leuke activiteiten kunt stimuleren: http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders.htm

 

Taal: Taal in Beeld2

In Taal in Beeld zitten de kerndoelen voor taal, zoals die door de overheid zijn vastgelegd. Ieder blok van Taal in Beeld bestaat uit twaalf basislessen (woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven), die aangeboden worden in de drie eerste weken van het blok. De vierde week start met de toetstaak, gevolgd door
herhalingstaken en plustaken. Taal in Beeld maakt verschillende organisatievormen gelijktijdig mogelijk. De leerkracht kan bepalen of de leerlingen zelfstandig (individueel of in samenwerking met andere kinderen) of begeleid (klassikaal of in een groepje onder leiding van de leerkracht) aan de slag kan gaan. Alleen de lessen spreken/luisteren gebeuren klassikaal. Taal in
Beeld is opgebouwd uit vaste onderdelen (zie leerlingmateriaal): Wat ga je doen?, Op verkenning, Uitleg, Aan
de slag en Terugkijken.
Zo leren de leerlingen op een effectieve en efficiënte manier zelfstandig te leren. De verwerkingsopdrachten staan gedeeltelijk in het werkboek en gedeeltelijk in het taalboek. Na de toets kunnen we vaststellen of de leerling een herhalingstaak moet maken (onderdelen die ze nog niet beheersen) of plustaken (verdiepingsstof).

Verder is er een computerprogramma Woordenschat.
Taal/Lezen.
Met dit programma kunnen de kinderen de doelwoorden uit de
lessen herhalen en er mee oefenen plus nieuwe doelwoorden aanleren.

 

Spelling: Spelling in Beeld2

Om het mooi te zeggen: Spelling is een vaardigheid die in dienst staat van de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Spelling is een belangrijke voorwaarde voor de schrijfvaardigheid. Voldoende spellingvaardigheid kan mensen (leerlingen) het zelfvertrouwen verschaffen dat ze nodig hebben om zich schriftelijk uit te drukken. Met deze methode is het mogelijk dat leerlingen (individueel of in tweetallen) zelfstandig leren. Maar spelling in beeld is ook geschikt voor begeleid leren.

In de lessen zit een thematisch aspect, dat vooral in de introductieopdracht van elke les zichtbaar wordt. Het gaat hierbij om tien overkoepelende thema’s die elk jaar op de hetzelfde moment terugkeren. De methode richt zich zowel op het spellingproduct als op het spellingproces. Het is belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk woorden correct mogelijk kunnen spellen. Maar het is evenzeer belangrijk dat zij een goede aanpak (strategie) leren om tot de juiste spelling van woorden te komen. Zo werkt de methode aan het spellingbewustzijn van de leerlingen. De methode speelt in op de verschillen tussen de leerlingen. Voor de goede spellers zijn er goede mogelijkheden om aan de slag te gaan met differentiatiemateriaal.

 

Lezen: Estafette

Maandag, woensdag en vrijdagochtend wordt er gelezen met Estafette. Deze lessen beginnen we klassikaal, daarna gaan de kinderen, die op niveau zijn, individueel verder en de kinderen, die nog niet op niveau zijn, lezen verder onder begeleiding van de leerkracht. Voor/koor/doorlezen staat centraal in de leeslessen. Ook besteden
we veel aandacht aan het lezen op tempo.

 

Rekenen: Wereld in getallen

De methode bevat per leerjaar lesstof voor 36 weken. De leerstof is opgedeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. De wereld in getallen heeft een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen houvast. Zo is elke 3e les van de week gewijd aan meten, meetkunde, tijd en geldrekenen. Elke les duurt 50 tot 60 minuten en heeft steeds dezelfde opbouw. De les start standaard met een automatiseringsoefening.
Bij de instructie staat altijd 1 onderwerp centraal. Cijferen krijgt veel aandacht, waaronder de klassieke staartdeling. Maar ook het realistisch rekenen komt aan bod, zoals het werken met modellen, getallenlijn en verhoudingstabel.
De methode is opgebouwd volgens de ‘dakpanconstructie’. Eerst geeft de leerkracht instructie voor oriëntatie en begripsvorming, vervolgens oefenen de kinderen zelfstandig. Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren.
Oefenen en herhalen zorgen voor een goed fundament. Elk kind werkt dagelijks zelfstandig aan de weektaak. In de opgaven komt alleen behandelde stof aan bod.
Zo leren de kinderen om zelf problemen op te lossen en hun werk te plannen. Bij de weektaak horen ook oefeningen op de computer. In het tweede gedeelte van elke rekenles werken alle kinderen zelfstandig aan de weektaak. De niveaus van de weektaak zijn: minimum-, basis- en plusniveau. Kinderen kunnen makkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau. Rekenzwakke kinderen krijgen verlengde instructie in het bijwerkboek. Zij krijgen één oplossingsstrategie aangeboden.
Voor rekensterkte kinderen is er het pluswerkboek. Daarin werken ze als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak.

 

 

Begrijpend lezen:
Nieuwsbegrip XL

Een nieuwe methode voor begrijpend lezen. Het is een interactieve en aangrijpende manier voor begrijpend lezen. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. Verder wordt er structureel aandacht besteed aan lees- en woordenschatstrategieën. Het wordt aangeboden op het niveau van het kind.

 

Geschiedenis: Speurtocht

Geschiedenis, als kennis over ons bestaan in de tijd, is een onmisbaar onderdeel van de algemene vorming. Om recht te doen aan de emotionele beleving van het verleden, bevat de methode veel spannende en sfeervolle verhalen. Het wordt ondersteund door afbeeldingen en kaarten in het lesboek en een audio-cd. Een hoofdstuk bestaat uit 4 lessen. Na dit hoofdstuk volgt een toets. In totaal zijn er 8 hoofdstukken. De leerlingen krijgen de samenvatting van een hoofdstuk als huiswerk voor een toets mee naar huis.

 

Aardrijkskunde: De Blauwe Planeet

We blijven in Nederland! Leren over grondsoorten, terpen, landschappen zoals hoogveen, dalgrond schorren, kwelder enz.. Korte informatieve teksten met vragen. Vooraf krijgen ze een proeftoets, zodat ze al weten wat ze nog extra moeten oefenen. Daarna volgt de toets. Bij de topografie wordt de kennis van Nederland uitgebreid. Ze oefenen daarmee op de computer. Ook de toets wordt op de computer gemaakt!

 

Engels: Just do it!

In groep zes krijgen de leerlingen voor het eerst Engels op school. Het gaat hierbij hoofdzakelijk over het gesproken Engels (dus zowel het spreken als het begrijpen). De leerlingen werken uit een werkboek voor dit vak. Veel informatie die nodig is om de lesjes te kunnen maken staat op de bijbehorende cd’s, die de leerlingen te horen
krijgen. De methode heet “Just do it”. Na elk blok volgt een toets. De leerlingen krijgen hier geen huiswerk van mee.

 

Verkeer: Op voeten en fietsen

Er wordt gewerkt uit een verkeerskrant. In iedere krant staat een thema centraal.

 

Schrijven: Pennenstreken

Bij het vak schrijven het accent op het automatiseren van het schrift, kennismaken met het temposchrijven en het kritisch beoordelen van het eigen handschrift! Een regelmatig handschrift bevordert de leesbaarheid!

 

Natuur en Techniek: Natuniek

Deze methode biedt een gelijke verdeling van lesstof over techniek en natuur. Er wordt gewerkt met een boek en werkschrift. Tijdens projecten leren ze samenwerken, communiceren en creatief denken. Ze leren o.a. over het functioneren van het eigen lichaam, beweging (hefbomen, tandwielen), techniek als hulpmiddel in jouw leven.
Natuniek bestaat uit 6 hoofdstukken van elk 4 lessen. Na elk hoofdstuk volgt een toets. De leerlingen krijgen ook hier de samenvatting als huiswerk mee naar huis.

 

Sociale en emotionele competenties: Kwink

In het kader van de sociale veiligheid werken we met deze methode. Het doel is om sociaal competent gedrag van de leerlingen te bevorderen. Ze leren hun verantwoordelijkheid te nemen, betrokkenheid tonen, zelfreflectie. Door middel van gesprekken, rollenspel, schrijfopdrachten zijn we er mee bezig.

 

Gymnastiek

De leerlingen hebben gymles. Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.

 

Expressie vakken: Moet je doen

De methode “Moet Je Doen” biedt voor alle expressievakken lessen. Bij het onderdeel muziek gaat het om meer dan alleen liedjes zingen; ook komt het bespelen van eenvoudige instrumenten en het noteren van muziek aan de orde. Zowel bij handvaardigheid als bij tekenen komen veel creatieve aspecten aan de orde en wordt er met de meest uiteenlopende materialen en technieken gewerkt. Dans zal voor zich spreken. Bij drama gaat het vaak om het improviseren van kleine toneelstukjes, waarbij bewust gebruik wordt gemaakt van stem, taal, houding, beweging en mimiek. Deze vakken geven wij het laatste uur van de week.

 

Spreekbeurten en Boekbesprekingen

Elk kind houdt een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp (in overleg met de juf) en een boekbespreking. Bij de boekbespreking is het kind vrij om zelf een boek uit te zoeken, waar het iets over wil vertellen (idem in overleg met de juf). Voor de voorbereiding van deze boekbespreking krijgt het kind een lijst mee, waar de punten op staan die aan bod komen.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.