De groepen
 
Vanaf groep 3 beginnen de leerlingen met het leren lezen, schrijven en rekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt ven de verworven vaardigheden uit groep 1 en 2.

De leerlingen krijgen les in de volgende vakken.

 • Taal
 • Lezen
 • Schrijven
 • Rekenen
 • Aardrijkskunde
 • Natuuronderwijs
 • Geschiedenis
 • Maatschappelijke verhoudingen
 • Geestelijke stromingen
 • Sociale redzaamheid (waaronder verkeer)
 • Muziekexpressieve vakken
 • Bewegingsonderwijs
De vorderingen van de leerlingen worden regelmatig getoetst d.m.v. toetsen van het leerlingvolgsysteem (Cito) en methode gebonden toetsen.
Verdere uitleg over de cito-toetsen is te vinden bij overige weetjes, cito-toetsen.
 
De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Voor de uitreiking van de rapporten vindt er een gesprek met de ouders plaats in de zgn. tien minuten gesprekken.
De toetsgegevens, verslagen en rapporten worden op school in een dossiermap bewaard, het Leerlingvolgsysteem. Deze dossiers zijn alleen ter inzage voor de schoolleiding, groepsleerkracht, intern begeleider en ouders van het betreffende kind.
 
De communicatie tussen school en ouders en omgekeerd vinden we erg belangrijk. Niet te lang doorlopen met een vraag of opmerking, maar dit doorspelen naar de leerkracht. Omgekeerd zal dit ook door ons worden gedaan. Voor een gesprek graag een afspraak maken, bellen na 15:15 uur.
 
Wanneer uw kind i.v.m. een doktersbezoek o.i.d. door een ander dan uzelf uit de klaswordt gehaald, dan willen wij dat graag van te voren schriftelijk/telefonisch weten. Hetzelfde geldt voor niet mee kunnen doen met gym.

Behalve de groepslokalen hebben we op school voor de kleuters de beschikking over een speellokaal, een documentatie, computerruimte en een orthotheek. De lessen in handvaardigheid worden gegeven in de ruimte naast de gemeenschapsruimte, of in de eigen klas. De gemeenschapsruimte wordt gebruikt voor diverse festiviteiten zoals de jaarlijkse musical, school t.v., ouderavonden etc.
 
Ontwikkelingsmateriaal en methoden

Er worden verschillende ontwikkelingsmaterialen en methoden in de lessen gebruikt ter bevordering van de ontwikkeling van het kind. De methoden worden uitgelegd bij overige weetjes, onderverdeeld voor de kleuterklassen en voor vanaf groep 3.
 
Projecten

Gedurende het jaar zullen we aan verschillende projecten meedoen. Ook kan het voorkomen dat we een excursie buitenschools organiseren. Zie verder bij overige weetjes, projectweken.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.